Orime no Ue

Noism 1 | Alessio Silvestrin

choreography: Alessio Silvestrin
dance: Sawako Iseki, Aiichiro Miyagawa, Izumi Fujii, Yoshimitsu Kushida,
Satoshi Nakagawa, Emi Aoki, Megumi Mashimo, Takuya Fujisawa, Kei Ushiroda,
Aoi Keimi, Yukio Miyahara
music: Alessio Silvestrin; Ito ( Pno ), Omokage ( Pno ),
Koe no Kage ( Fl ), Tsubomi ( Fl ), Hanabira ( Fl )
piano: Ken’ichi Nakagawa
flute: eLio ( Eriko Fukui )
video: Alessio Silvestrin, Ryu Endo
set design: Alessio Silvestrin
light design: Masakazu Itoh, Alessio Silvestrin
costume design: Alessio Silvestrin
costume maker: Reiko Igarashi
lenght: 30 min.
premiere: Noism 01, Ryutopia Niigata-City Performing Arts Center, Niigata 27.05.2011