Prologue / Epilogue

video: Alessio Silvestrin
music: Hiroshi Yoshimura